Monitoring a notifikace

Předpoklady

 • Monitoring a notifikace jsou součástí licencí FlowAnalyzer a vyšších
 • Uživatelé, kteří mají tyto funkce využívat potřebují oprávnění „Monitor hodnot“. Makro oprávnění „Správce“ má přístup již zahrnutý.
 • Automatické zasílání notifikací závisí na systémové konfiguraci notifikací (e-mail, SMS, Pushover) - nastavení provádí dodavatel systému
 • Pro automatické zasíláni notifikací by měl mít uživatel definovaný jako správce REALMu a v profilu nastavený alespoň jeden kontakt - email, telefonní číslo nebo Pushover klíčy
 • Pochopení uživatelských nastavení, nastavení REALMů a komponent.

Typy notifikací

Aby bylo možné notifikace používat, je nutné zajistit konfiguraci poskytovatelů notifikačních služeb. Bez této konfigurace nejsou položky týkající se notifikací zobrazovány. Zpřístupnění a nastavení jednotlivých typů notifikací pro vás zajistí dodavatel systému FLOWBOX.

E-Mail

Pro funkci odesílaní notifikací přes e-mail je potřebný dostupný SMTP (mail) server. Konfiguraci provede dodavatel systému FLOWBOX.

Pro zasílání notifikací prostřednictvím e-mailu je nutné, aby měl uživatel vyplněný kontaktní e-mail ve svém uživatelském profilu.

SMS

Zasílání notifikací SMS zprávami je vždy zpoplatněno mobilnímy operátory. Systém FLOWBOX podporuje následující způsoby zasílání SMS:

 • USB GSM modem – USM modem instalovaný přímo ve FLOWBOX serveru (např. Huawei E3372), do modemu se vloží SIM karta. 
 • Služba Nexmo – SMS je možné zasílat přes službu www.nexmo.com po registraci uživatele a konfiguraci v systému
 • EUROSMS – SMS je možné zasílat přes službu www.eurosms.com po registraci uživatele a konfiguraci v systému
 • SMS via e-mail – SMS jsou zasílány jako e-mail na speciální adresu. Použití pokud má zákaznícký mail server dostupnou službu posíláni SMS přes e-mail.

Uživatel, kterému se mají zasílat SMS notifikace musí mít zadané telefonní číslo ve svém uživatelském profilu.

Pushover

Pushover je služba pro zasílání notifikací na mobilní zařízení – www.pushover.net. Výhodou je možnost prioritizace zpráv. S registrací a nastavením vám pomůže váš dodavatel systému FLOWBOX.

Uživatel, kterému se mají zasílat Pushover notifikace musí mít ve svém nastavení uživatele zadán osobní nebo skupinový Pushover klíč.

Upozornění v systému FLOWBOX

Všechny odeslané notifikace jsou zároveň nadále uloženy v systému a jsou přístupné správcům REALMu skrz ikonu oka ve stavové liště (vpravo nahoře). Na této ikoně jsou zároveň zobrazeny počty aktivních varování a poplachů.

Jedno varování:

Pokud je vyhlášen alespoň jeden poplach, tak bude mít číslo červené pozadí nehledě na poměr počtu varování a poplachů:

Komu se zasílají notifikace

Zasílání notifikací pro jednotlivé uživatele

Uživatele je možné definovat jako osobu, která mají dostávat notifikace ze všech jemu dostupných komponent (typicky správce).

Ve „Správě uživatelů“ v nastavení uživatele na kartě „Pokročilé“ je možné zapnout „Upozornění z komponent“. Po zapnutí budou danému uživateli zasílány notifikace ze všech komponent, u kterých má právo zobrazovat monitory hodnot.

Nastavení přes správce REALMu

V konfiguraci realmu je možné definovat tzv. správce daného realmu. To jsou uživatelé, který budou notifikováni notifikacemi komponent z daného realmu. Je tedy možné notifikovat různé uživatele pro jednolivé realmy

Uživatelé, kterým se posílají notifikace je možné definovat v nastavení daného realmu v položce „Uživatelé pro notifikace“, kam se zadají uživatelská jména oddělená mezerou.

Pozor, je zde nutné nastavit přesná uživatelská jména (berou se v potaz malá/velká pismena ...)


Příklad - notifikace

Notifikace z realmu „Elektroměry“ se budou zasílat uživatelům „Energetik“ a „Správce areálu“. Z realmu „Vzduchotechnika hala 1“ se budou notifikace zasílat uživatelům „Energetik“, „Správce budov“ a „Správce haly 1“.


Hlídání pravidelné aktualizace

Funkce je určena pro pro hlídání funkčnosti a spolehlivosti čidla (watchdog) - jestli dostává FLOWBOX data od čidla. Použití pro kontrolu např. přeseknutí kabelu, dostupnosti IP sítě, dostupnost bezdrátového pokrytí, vybitou baterii ...

Příklad
Pokud se nepodařilo vyčíst z teplotního čidla nové hodnoty po dobu 15-ti minut, dojde k zobrazení upozornění (warning). Pokud se nepodaří nová data vyčíst ani po 30-ti minutách, tak se vyhlásí poplach (critical).

Postup nastavení

Nastavení komponenty vybereme položku Monitoring.


WD upozornění (warning) - Pokud komponenta nebyla aktualizována po zadanou dobu minut, dojde k upozornění a zaslání notifikace.

WD poplach (critical) - Pokud komponenta nebyla aktualizována po zadanou dobu minut, dojde ke spuštění poplachu a zaslání nové notifikace.

Monitory hodnot

Monitory hodnot umožňují komplexním způsobem provádět hlídání definovaných parametrů komponent (hodnoty dat z komponent). Je možné zadávat jednoduché podmínky i komplexní výrazy pro vyhodnocení.

Příklad

Chceme hlídat pokles teploty v místnosti s vodovodní přípojkou na chalupě, kde se v zimě nemusí dostatečně topit. Pokud teplota klesne pod 0 °C dojde k roztrhání vodovodního potrubí. Abychom nevyjížděli zasahovat při každém jarním mrazíku, nastavíme zpozdění poplachu na 6 hodin a navíc můžeme nastavit, že při poklesu teploty se zároveň spustí vytápění. Aby se netopilo v době kdy už mráz ustane nastavíme ještě příkaz, který po uplynutí 24 hodin od oteplení nad 0 °C topení vypne.

Postup nastavení

V levém menu Diagnostika vybereme položku Monitory hodnot.


Z rozbalovacího seznamu vybereme komponentu, pro kterou chceme monitor nastavit a klikneme na tlačítko Nový monitor. K dispozici jsou dva druhy monitoru - Pásmový monitor s hysterezí a Jednoduchý dvoustavový monitor.

Pásmový monitor s hysterezí

Použití pásmového monitoru je vhodné pro hlídaní, zda je nějaká hodnota v definovaném tolerančním pásmu - např. teplota v mrazáku je v rozmezí -10 až -20 st. Celsia. Je možné definovat dvě pásma - varovné a kritické. Monitor je vhodný pro monitoring HACCP proces

Další nastavení monitoru probíhá v záložkách.

Záložka „Základ

Název - Název monitoru (zasílá se v notifikačních hlášeních - např. přes e-mail v předmětu zprávy)

Zapnout monitor - Umožňuje zadaný monitor jednoduše deaktivovat/aktivovat

Vstup - K dispozici jsou všechny výstupy z vybrané komponenty (teploty, spotřeby apod.)

Nastavení pásem - je možné kontrolovat, jestli hodnota není příliš nízká nebo příliš vysoká, případně jen jedno z toho

Varovné pásmo - umožňuje vypnout varování na vysokou nebo nízkou hodnotu a ponechat aktivní jen poplach pro kritické hodnoty

Horní limity - při nárůstu hodnoty nad nastavené hodnoty dojde k aktivaci alarmu

Dolní limity - při poklesu hodnoty pod nastavené hodnoty dojde k aktivaci alarmu

Hystereze - určuje o kolik musí narůst/klesnout hodnota nad/pod nastavené limity, před aktivací/deaktivací alarmu

Příklad - hystereze

Hystereze = 2

Dolní limit - kriticky nízká hodnota = 2

Horní limit - kriticky vysoká hodnota = 10

Pokud aktuální hodnota klesne pod 2 dojde ke spuštění alarmu, který neskončí dokud hodnota nebude 4 a větší

Pokud aktuální hodnota vzroste nad 10 dojde ke spuštění alarmu, ten skončí až když aktuální hodnota klesne na 8 nebo nižší

Zpoždění - možnost definovat časovou hysterezi spuštění alarmu

Zpoždění aktivace - Představuje dobu, po kterou musí být podmínka splněna, aby došlo k aktivaci monitoru. Jedná se o eliminaci možnosti kolísání vstupních hodnot

Příklad
Např. v chladírně uzenin musí být teplota méně než 10 stupňů Celsia, ale krátkodobě (do 1 hodiny) ji může překročit - např po zavezení nového zboží. Varování se tedy má aktivovat až když je hodnota víc než 10 st.C po dobu minimálně jedné hodiny

Max. přerušení - Doba po kterou může být interval zpoždění aktivace přerušen, aniž by došlo k přerušení odpočítávání zpoždění aktivace

Zpoždění deaktivace - Představuje dobu, po které má monitor zůstat pořád aktivní i když již vstupní podmínka přestala být splněna (doběh ventilátoru, apod.)

Záložka „Notifikace

Zde se nastavují konkrétní parametry notifikací odesílaných ze systému. Nastavení je možné upravit zvlášť pro tři stavy monitoru - varování, poplach a zotavení. Notifikace jsou standardně zasílány při přechodu mezi jednotlivými stavy. Dále je možné nastavit opakované zasílání po dobu aktivního upozornění/poplachu se specifikovanou periodou opakování. Text zprávy je upravitelný a je v něm možné používat FLOWBOX výrazy, kterými se dá do zprávy vložit např. aktuální hodnota sledované veličiny.

Příklad textu zprávy:

Teplota v "Chladírně uzenin 1" je vyšší než nastavený limit ({this.temp}°C)

Spolu s notifikací lze také spustit libovolný příkaz FlowBoxu. Je tak možné např. provést částečná protiopatření než stihne dorazit obsluha.

Záložka „Pokročilé volby


Vzorkování - Určuje časový interval mezi kontrolami podmínky

Hradlování - Umožňuje definovat další podmínky, které musí být splněny aby došlo ke kontrole hodnot.

Příklad

Hlídání teploty v lednici pouze v noční době, protože přes den se do lednice pravidelně dveře otevírají, nebo naopak nehlídání teploty v lednici pokud je EZS alarm odjištěn a tudíž osoby jsou doma/v práci

Jednoduchý dvoustavový monitor

Je monitor, kdy se hlídá, jestli něco nenastalo - např. vysoká hladina vody, vysoká spotřeba vody ...

Nastavení monitoru je rozděleno do záložek.

Záložka „Základ

Název - Název monitoru

Zapnout monitor - Umožňuje zadaný monitor deaktivovat/aktivovat

Vstup - K dispozici jsou všechny výstupy z vybrané komponenty (teploty, spotřeby apod.)

Zpoždění - možnost definovat časovou hysterezi spuštění alarmu

Zpoždění aktivace - Představuje dobu, po kterou musí být podmínka splněna, aby došlo k aktivaci monitoru. Jedná se o eliminaci možnosti kolísání vstupních hodnot

Příklad
Čeká se na přímé sluneční světlo, abychom pustili čerpadlo pro ohřev bazénu ze solárního panelu ale chceme se víc ujistit, že sluneční svit je stabilní a že se chvíli nevrátí mraky  

Max. přerušení - Doba po kterou může být interval zpoždění aktivace přerušen, aniž by došlo k přerušení odpočítávání zpoždění aktivace

Zpoždění deaktivace - Představuje dobu, po které má monitor zůstat pořád aktivní i když již vstupní podmínka přestala být splněna. [ § např. doběh ventilátoru ]

Příklad - Monitoring spotřeby
Chceme hlídat spotřebu elektřiny/vody/plynu/… není vhodné jednoduše sledovat parametr „Spotřeba“, protože v této vlastnosti se uchovává kumulativní číslo (obdobně, jak vidíme na samotném měřidle), které jenom neustále narůstá. V tomto případě můžeme sledovat „Okamžitý odběr“, nebo musíme zadat interval, v kterém chceme sledovat rozdílovou hodnotu. Vedle vstupního výrazu klikneme na „Zadat výraz“ a poté do vstupního pole zadáme např.: „this.consumption.since(1 day)“ – který už bude sledovat změnu kumulativního počítadla za poslední den.

Záložka Notifikace

Zde se nastavují konkrétní parametry notifikací odesílaných ze systému. Nastavení je možné upravit zvlášť pro aktivaci (spuštění výstrahy), zotavení (ukončení výstrahy) nebo zahlcení (časté opakování spuštění výstrahy). Notifikace jsou standardně zasílány při přechodu mezi jednotlivými stavy a je možné nastavit opakované zasílání po dobu aktivního upozornění/poplachu se specifikovanou periodou opakování. Text zprávy je upravitelný a je v něm možné používat FLOWBOX výrazy, kterými se dá do zprávy vložit např. aktuální hodnota sledované veličiny.

Příklad textu zprávy:

Teplota v "Chladírně uzenin 1" je vyšší než nastavený limit ({this.temp}°C)

V textu zprávy je možné použít vzorce pro zobrazení libovolných hodnot z FlowBoxu. Vzorce se do textu vloží ve složených závorkách, viz příklad výše, kde se zobrazuje aktuální teplota (proměnná "temp" na komponentě watchdogu, na tu se odkazujeme pomocí "this").


Ve vzorcích jsou navíc dostupné informace o monitoru hodnot a události, která notifikaci vyvolala, a to jako speciální proměnné
(příklad použití: Aktuální teplota {value_fmt}, práh {threshold_fmt}):

Dostupné od verze FlowBoxu 3.34

Kde lze použítProměnnáPříklad hodnotyPopis
Všechny monitory hodnotcomponent_id6450f53eab4fdd3dcb0f4423Interní ID komponenty, na které je monitor hodnot

component_aliasdefault:apt52Alias komponenty

component_nameApartmán 52Název hodnoty (přeložený, pokud existuje překlad)

realm_id6304c750d538371b310e807cInterní ID realmu, ve kterém je komponenta monitoru hodnot

realm_aliasdefaultAlias realmu

realm_nameDefault RealmNázev realmu (přeložený, pokud existuje překlad)

watchdog_id6450f5b3adf2f9f7390c40c9Interní ID monitoru hodnot

watchdog_nameHlídání teplotyNázev monitoru hodnot (přeložený, pokud existuje překlad)

eventhigh_warnNázev události, která nastala

levelwarningÚroveň události

datetime2024-06-17T10:40:02+02:00Časová známka události v textovém formátu

timestamp1718613602Časová známka události v číselném formátu

date2024-06-17Datum

time10:40:02Čas
Jednoduchý monitor hodnotconditionthis.temp > 30Testovaný vzorec

condition_value1Výsledek vzorce
Pásmový monitor hodnotvalue35.3Vstupní hodnota (výsledek vzorce v monitoru hodnot)

value_fmt35,3 °CVstupní hodnota, naformátovaná s jednotkou

propertytempHlídaná proměnná

property_nameTeplotaNázev vstupní proměnné

unit°CJednotka vstupní proměnné

threshold30Překročený práh (prahová hodnota která vyvolala aktuální událost)

threshold_fmt30,0 °CPřekročený práh, naformátovaný s jednotkou


Spolu s notifikací lze také spustit libovolný příkaz FlowBoxu. Je tak možné např. provést částečná protiopatření než stihne dorazit obsluha.

Příklad

Chceme monitorovat teplotu v lednici. Pokud teplota stoupne nad 5 °C bude odeslán email a zároveň se zatáhnou žaluzie, aby slunce nesvítilo na lednici. Při zahlcení monitoru (teplota kolísá okolo sledované hodnoty 5 °C) můžeme navíc spustit klimatizaci a tím snížit teplotu v místnosti. A nakonec při poklesu teploty v lednici pod 5 °C a ukončení výstrahy můžeme klimatizaci vypnout.

Záložka Pokročilé volby

Vzorkování - Určuje časový interval mezi kontrolami podmínky

Zahlcení - Umožňuje potlačit výstrahy monitoru hodnot, pokud sledovaná veličina osciluje kolem nastaveného prahu (dochází k častému spínaní monitoru). Základním nastavením je počet změn monitoru k aktivaci s definovanými maximálními rozestupy sepnutí. Pokud je tato podmínka splněná, dojde k zahlcení a systém bude se čekat po dobu stanovenou v času obnovy a až pak uvolní monitor ze stavu zahlcení.

Slouží k pozastavení odesílání výstrah z monitoru hodnot. Pokud sledovaná veličina

Pokud sledovaná veličina osciluje kolem nastaveného prahu, dochází k častému spínání monitoru a odesílání notifikací. Proto je možné nechat přejít monitor do stavu zahlcení, ve kterém se další přechody přes nastavenou mez ignorují. Základním nastavením je počet změn monitoru k aktivaci s definovanými maximálními rozestupy sepnutí. Po splnění předchozích podmínek přejde monitor do stavu zahlcení. Pro přechod do běžného režimu nesmí být monitor po dobu času obnovy znovu sepnut.

Příklad
K zahlcení může docházet např. nastavením alarmu při nárůstu teploty v lednici nad 5°C, nicméně za normálních okolností se pohybuje teplota v lednici velice blízko k hodnotě 5 °C a při častějším otevírání dveří lednice může tato teplota stupat nad 5 °C u každého otevření. Aby monitor nehlásil alarm u každého otevření dveří, je možné nastavit, aby pokud dojde 3x k otevření dveří a mezi každým otevřením bude míň než 20 minut, tak se monitor přepne do stavu zahlcení, aby nezobrazoval pořád nové a nové notifikace. Pokud následně nedojde minimálně půl hodiny k otevření dveří u lednice, monitor se uvolní ze stavu zahlcení.

Hradlování - Umožňuje definovat nutné podmínky k tomu aby byl monitor aktivní, nebo neaktivní.

Příklad
Např. hlídání teploty v lednici pouze v noční době, protože přes den se do lednice pravidelně dveře otevírají, nebo naopak nehlídání teploty v lednici pokud je EZS alarm odjištěn a tudíž osoby jsou doma/v práci

Kopírovnání monitorů / stejné hodnoty monitorů pro více komponent

Pokud máte ve vaší instalaci více stejných čidel, pro která požadujete nastavení stejných hodnot monitorů, použijte tuto funkci. Například monitorujete teploty a vlhkosti v depositářích a požadujete stejné nastavení hodnot monitorů pro čidla v deseti místnostech.

1. Vyberte si jeden ze senzorů jako hlavní (od kterého se budou monitory kopírovat a se kterým se budou nastavení synchronizovat) a nastavte mu všechny monitory hodnot, jaké chcete nastavit pro všechna čidla, a nastavení uložte - např:

2. Jeďte do nastavení komponenty, která má mit stejná nastavení monitorů, jako hlavní. Zde v konfiguraci "Nadřazené komponenty" nastavte hlavní (zdrojovou) komponentu (ve které jste monitory již nastavili) a nastavení uložte:

3. Stejný krok (2) zopakujte pre všechny komponenty, které mají monitory přebírat

4. Vraťte se do nastavení monitorů hlavní komponenty. Zde se nyní objevilo nové tlačítko "Propsat". Kliknutím na toto tlačítko se všechny nastavené monitory hodnot hlavní komponenty překopírují do komponent, které mají tuto nastavenou jako nadřazenou.

5. V nastavení závislých komponent nyní vidíte, že se vytvořily nové monitory a jsou nalinkovány na nadřazenou komponentu:

Poznámky:

 • Pokud změníte nastavení monitorů hlavní komponenty, změny se pripíšou do všch závislých monitorů
 • Monitor je v závislé komponentě možné "odpojit" od hlavní kliknutím na ikonu řetězu. Poté se přestanou nastavení stnchronizovat a je možné nastavení změnit
 • V definici monitoru v hlavní komponentě je dobré používat v definici notifikačního textu proměnné, např: "Varování - teplota v depositáři v místnosti {this.name} je mírně mimo definovaný rozsah, momentálně {this.temp} °C" ({this.name} automaticky doplní název komponenty do textu)

Changelog

v1.4 (13.8.2020)

 • pridána kapitola o kopírování monitorů

v1.3 (10.8.2020)

 • Nové screenshoty
 • Přidán pásmový monitor hodnot
 • Upraven text, aby odpovídal aktuálnímu stavu systému


v1.2 (17.5.2019)

 • Doplněn příklad zadávání monitoru spotřeby energií (kumulativních hodnot)


v1.1 (15.12.2018)

 • Doplněna kapitola „Komu se zasílají notifikace“
 • Doplněna kapitola „Způsoby notifikace“